گزارشی از بیست وششمین نمایشگاه کشاورزی و مواد غذایی( Agro Food) تهران
گزارشی از بیست وششمین نمایشگاه کشاورزی و مواد غذایی( Agro Food) تهران

 پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva) شما را به تماشای این گزارش دعوت می نماید 

 پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva) شما را به تماشای این گزارش دعوت می نماید