دومینو موسسه های پولی مالی
دومینو موسسه های پولی مالی

اتفاقی که اخیراً در عرصه پولی مالی کشور افتاده است شاید بدترین اتفاق حوزه مالی کشور باشد که می تواند شاخص های امنیت کشور را تهدید کند. چگونه است در عرصه سه چهار سال اخیر موسسه های پولی ما به صورت یک دومینو به هم چسبیده شروع به ورشکستگی کالی و ایجاد فضای ناامنی اقتصادی […]

اتفاقی که اخیراً در عرصه پولی مالی کشور افتاده است شاید بدترین اتفاق حوزه مالی کشور باشد که می تواند شاخص های امنیت کشور را تهدید کند. چگونه است در عرصه سه چهار سال اخیر موسسه های پولی ما به صورت یک دومینو به هم چسبیده شروع به ورشکستگی کالی و ایجاد فضای ناامنی اقتصادی برای مخاطبین خود شده‌اند چگونه است که این حادثه همانند دملی چرکین اینگونه جامعه را آلوده خود کرده است. آیا نظارت بر این موسسه ها در این سالها کم بوده است؟ آیا جریانی مخرب در پی ایجاد فضای ناآرام پولی و مالی در کشور است که در کنار ایجاد بحران اقتصادی نارضایتی عمومی را نیز به دنبال خود ایجاد میکند؟ تعدادی از این موسسه ها و مراکز از سالهای متمادی قبل به فعالیت پرداخته. قطعاً در طول این سالها تحت نظارت سازمانهای ذیل ربط قرار داشته است و یا اگر بدون مجوز فعالیت نموده‌اند که عجیب است، دستگاه های مرتبط امنیتی و قضایی در ظرف این سالها برخورد قانونی جهت جلوگیری از فعالیت آنها نکرده است. در هر شرایط نگاه خوشبینی بازهم سوالی ذهن را نگران می کند که مبادا جریانی قصد ایجاد فضای نابسامان اقتصادی و به ……. آن جریان سازی عمومی را دنبال میکند در هر صورت همچنان نگارنده مقتصد است که زنگ فقر برای فضای کشور نواخته شده است و اقدامی عاجل را طلب میکند این نگاه با توجه به دشمنی های موجود و همیشگی بر علیه جمهوری اسلامی ایران و اساساً جریان سازی های اجتماعی و نارضایتی های عمومی امری غیر منطقی و عقلی به نظر نمی‌رسند. بلکه به سادگی تصور جریان سازی مخالف کشور را به ذهن نزدیک می کند، و این یعنی بر هم زدن فضای امن کشور و همچنین از بین رفتن اعتماد ملی که هر روز در خیابانهای این کشور قابل رویت است، آن که با یک نگاه مختصر می توان شاهد حضور مردم درب این موسسه ها و شرایط بحران شدن این حضور را مشاهده نمود به نظر می رسد سیستم های امنیتی و قضایی و اجتماعی کشور فارغ از هرگونه و جریان های سیاسی باید هر چه سریعتر برای آرام شدن فضا احیای حقوق عمومی مردم و جلب اعتماد عمومی تلاش جدی و توجه ای ویژه نمایند در این مسیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نمایندگان مردم وظیفه پیگیری و نظارت مستمر را بر عهده خواهند داشت که می بایست به صورت یک طلب عمومی پی گیر آن باشند. حاشا که عدم توجه به این حوزه خطرات گسترده ای را برای کشور به دنبال خواهد داشت.