کاریکاتور:اعزام به آسایشگاه!(سرنوشت مبهم طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی) | IDVA – ایدوا – صدای دیپلماسی ایران