نشانی: تهران، خیابان مدنی جنوبی، خیابان شهید فتحنایی، ساختمان دیپلماسی

تلفن:

۰۲۱-۹۵۱۱۸۶۶۱

۰۲۱-۷۷۵۹۱۰۰۱
۰۲۱-۷۷۵۹۱۰۰۲
۰۲۱-۷۷۵۹۱۰۰۳

موبایل: ۰۹۳۶۶۱۶۱۴۴۲

آدرس سایت: www.idva.ir

ایمیل: info@idva.ir