اسرائیل در آستانه ورود به جنگ داخلی و فروپاشی است
اسرائیل در آستانه ورود به جنگ داخلی و فروپاشی است

گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دیپلماسی ایران(IDVA)  نفتالی بنت تاکید کرد: بزرگترین دغدغه و نگرانی من آن است که ما اسرائیل را از دست بدهیم، ما در چنین خطری قرار داریم. وی به نگرانی درباره ازدسترفتن اسرائیل پرداخت و آن را بهعنوان تیتر گفتگویش انتخاب و تأکید کرد بزرگترین نگرانی بنت در این گفتگو جنگ […]

گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دیپلماسی ایران(IDVA)  نفتالی بنت تاکید کرد: بزرگترین دغدغه و نگرانی من آن است که ما اسرائیل را از دست بدهیم، ما در چنین خطری قرار داریم.
وی به نگرانی درباره ازدسترفتن اسرائیل پرداخت و آن را بهعنوان تیتر گفتگویش انتخاب و تأکید کرد بزرگترین نگرانی بنت در این
گفتگو جنگ داخلی است که منجر به فروپاشی کامل اسرائیل میشود. وی در رابطه با این جنگ داخلی اذعان کرد: من میدانستم که
در این جایگاه باید بهای سنگینی را بپردازم اما حتی در مخیلهام هم نمیگنجید که پاکتی حاوی گلوله جنگی به دست پسرم برسد.
نفتالی بنت با اعتراف به شرایط بغرنج رژیم گفت: بزرگترین دغدغه و نگرانی من آن است که ما اسرائیل را از دست بدهیم، ما در چنین
خطری قرار داریم. بهگفته نخست وزیر اسرائیل جامعه اسرائیل در یک نگرانی حیاتی قرار دارد چیزی که واقعاً شبیه به جنگ است.
نخست وزیر مستعفی اسرائیل در رابطه با اقدامات تروریستی منسوب به رژیم اسرائیل در نقاط مختلف از جمله در ایران ضمن اعتراف به
انجام این اقدامات تروریستی گفت: نمیدانم چهچیزی در مورد آن منتشر شده و چهچیزی منتشر نشده است اما میتوانم این تعبیر را
بهکار بگیرم که اگر کسی بخواهد برای کشتن ما تالش کند بهای آن را میپردازد. بنت در رابطه با احتمال سازش با عربستان گفت:
نمیدانم سفر بایدن منجر به سازش با عربستان میشود یا نه اما اخبار خوبی وجود دارد که اجازه بدهید تا آن زمان منتظر بمانیم.

  • منبع خبر : شبکه کان